Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SEO Master

 

1. DEFINITIES EN INLEIDING

In deze algemene voorwaarden verwijzen de woorden “u” en “uw” naar elke klant (“Klant”) en diens aangestelden, met inbegrip van diens administratieve contactpersoon, terwijl de woorden “wij” en “ons/onze” verwijzen naar SEO-master.be. Deze overeenkomst verduidelijkt onze verplichtingen jegens u en uw verplichtingen jegens ons, in verband met de door u aangekochte of gevraagde dienst(en). Door aankoop van de SEO-master.be dienst(en) stemt u ermee in dat er bij ons een account wordt opgemaakt voor dergelijke diensten. Wanneer u gebruikmaakt van uw account of u iemand anders de toestemming geeft om uw account te gebruiken voor aankoop van of toegang tot de dienst(en) van SEO-master.be of voor annulering of wijziging van die dienst(en) (zelfs indien we niet in kennis werden gesteld van dergelijke toestemming), dan dekt onderhavige (aangepaste) algemene voorwaarden dergelijke diensten of acties.

Daarenboven stemt u ermee in dat de administratieve contactpersoon voor alle aan u geleverde diensten uw tussenpersoon is, met volledige volmacht om u te vertegenwoordigen inzake dergelijke diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om dergelijke diensten te beëindigen, over te dragen (indien overdracht is toegestaan door de overeenkomst) of te wijzigen, of om bijkomende diensten aan te kopen.

2. DIVERSE DIENSTEN

De artikelen 1 tot en met 19 zijn van toepassing op alle door u gevraagde of aangekochte diensten van SEO-master.be

BELANGRIJKE OPMERKING INZAKE GEBUNDELDE DIENSTEN: Indien u overgaat tot aankoop van diensten van SEO-master.be die samen worden verkocht binnen een pakket, zal beëindiging van een onderdeel van deze diensten leiden tot de mogelijke beëindiging van alle diensten, naar keuze van SEO-master.be.

3. TARIEVEN, BETALING EN DIENSTVERLENINGSTERMIJN

In ruil voor de door u aangekochte diensten stemt u ermee in aan SEO-master.be de ten tijde van uw aankoop geldende tarieven te betalen na ontvangst van uw factuur van SEO-master.be Betaling via een permanente betalingsopdracht aan de bank is mogelijk indien voorzien in het gekozen contract. Alle tarieven zijn onmiddellijk betaalbaar en niet-terugbetaalbaar. Een hernieuwing van uw diensten bij ons is onderworpen aan onze op dat ogenblik geldende voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, succesvolle voltooiing van de toepasselijke authentificatieprocedure, en betaling van alle op het ogenblik van de hernieuwing geldende tarieven voor dienstverlening.

Bijkomende betalingsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn op de door u aangekochte diensten van SEO-master.

 U stemt in met betaling van elke meerwaardebelasting, verkoopsbelasting en andere belastingen, (behoudens de belastingen op het inkomen van SEO-master.be ) die verband houden met de diensten van SEO-master.be of de onder deze voorwaarden door u gedane betalingen. Alle betalingen voor diensten van SEO-master.be zullen gebeuren in euro.

De betaling moet voor de vervaldatum van de factuur uitgevoerd worden. In geval van vertraging van de betaling, wordt de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire sanctie van 15 %, met een minimum van 25,00 euro. De bedragen van eventuele openstaande facturen, inclusief de sancties, brengen een interest op van 15% per jaar.

Alle bestellingen, facturen, herinneringen en alle andere meldingen worden uitsluitend via e-mail verstuurd.

4. CORRECTE INFORMATIE

U stemt ermee in om: (1) waarachtige, actuele en correcte informatie te verstrekken in verband met uzelf en/of uw bedrijf, zoals wordt vereist bij het aanvraagproces; en (2) overeenkomstig onze wijzigingsprocedures de door u bij de aankoop van onze diensten aan ons verstrekte informatie bij te houden en bij te werken, met het oog op actuele, volledige en correcte gegevens. We baseren ons op die informatie om u belangrijke informatie en berichten te sturen over uw account en onze diensten.

U stemt ermee in dat SEO-master.be (rechtstreeks of via haar derde dienstenleveranciers) gemachtigd is, maar niet verplicht, tot wijziging van enige adresinformatie die verband houdt met uw account (bv. adres van de registrant, facturatieadres, enz.) en u stemt ermee in dat SEO-master.be gebruik mag maken van en voortgaan op dergelijk gewijzigde adresinformatie voor alles wat te maken heeft met uw account (met inbegrip van verzending van facturen en andere belangrijke accountinformatie), alsof dergelijke wijzigingen direct door u werden aangebracht.

U stemt ermee in alle informatie die door SEO-master.be op de site moet worden gezet of die gebruikt moet worden voor websiteoptimalisatie, zoekmachineoptimalisatie, e-marketing of welke andere diensten van SEO-master.be dan ook, op digitale wijze te bezorgen. Andere wijzen van informatieverstrekking kunnen niet aanvaard worden.

5. PRIVACY

U verzekert ons dat u informatie verstrekte aan en toestemming bekwam van elke derde persoon wiens persoonlijke gegevens u ons verstrekt, inzake: (i) de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens van dergelijke derde partij werden verzameld, (ii) de ontvangers of groepen ontvangers van de persoonlijke gegevens van de derde partij, (iii) welke van de gegevens van de derde partij verplicht zijn en welke gegevens, als er al zijn, vrijwillig zijn, en (iv) hoe de derde partij toegang kan krijgen tot en, indien noodzakelijk, rechtzetting kan verkrijgen van de over haar bijgehouden gegevens. Verder stemt u ermee in dat u dergelijke kennisgeving zal verstrekken aan en dergelijke instemming zal bekomen inzake alle persoonlijke gegevens van derden die u ons in de toekomst zal verstrekken. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van een kennisgeving aan of het niet bekomen van de instemming van dergelijke personen, noch voor de verstrekking door u van gedateerde, onvolledige of incorrecte informatie. U hebt kennis genomen van het mogelijke gebruik door SEO-master.be van de door u over uzelf of derden verstrekte gegeven en geeft SEO-master.be terzake de toestemming tot dit gebruik, conform de Belgische wetgeving inzake privacy.

6. EIGENDOM

U erkent dat er geen intellectuele eigendomsrechten van SEO-master.be aan u worden overgedragen en dat u geen expliciete of impliciete rechten verkrijgt op dienstverlening van SEO-master.be of diens licentiegevers, behoudens de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden verleende rechten. In de mate waarin u instaat voor aanmaak van enig afgeleid werk (elk werk dat is gebaseerd op een of meer eerder bestaande versies van een u verstrekt werk, zoals een verbetering of wijziging, revisie, vertaling, verkorting, samenvatting, uitbreiding, verzameling, compilatie of enige andere vorm waarin eerder bestaande werken in een nieuwe vorm warden gegoten, gewijzigd of aangepast), zal dergelijk afgeleid werk de eigendom zijn van SEO-master.be en zullen alle rechten en titels op belangen in dergelijk afgeleid werk automatisch toekomen aan SEO-master.be . SEO-master.be zal niet verplicht zijn u enig recht te verstrekken op enig op dergelijke wijze verkregen afgeleid werk.

7. AANSPRAKELIJKHEID

SEO-master.be verbindt zich ertoe de haar opgelegde verplichtingen zoals bepaald in deze overeenkomst na te komen. SEO-master.be komt niet tussenbeide inzake eventuele contractuele betrekkingen tussen u en de andere Internetgebruikers.

Indien u openstaande facturen hebt, kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van SEO-master.be worden ingeroepen.

SEO-master.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit storingen van de apparatuur van u of elke andere derde.

SEO-master.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vernieling van de computergegevens op de informatiedragers van de apparatuur (harde schijf, cd-rom, diskettes, enz.).

SEO-master.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die voortvloeit uit een daling van de website van de klant in de rankings van Google of andere zoekmachines, ongeacht of de lagere positie in de zoekresultaten van deze of andere zoekmachines in verband staat met de door SEO-master.be geleverde diensten of niet.

Bovendien kan de verantwoordelijkheid van SEO-master.be niet worden ingeroepen als de versturing van de gegevens werd verstoord of verhinderd door een gebeurtenis buiten de wil van SEO-master.be , zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia wegens enig mogelijk ongeluk (schok, te hoge spanning, blikseminslag, … ), variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het Internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz. SEO-master.be aanvaardt slechts een inspanningsverbintenis, in geen geval een resultaatsverbintenis, voor alle door SEO-master.be geleverde diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) domeinregistratie, hosting, webdesign, websiteoptimalisatie, zoekmachineoptimalisatie en e-marketing.

SEO-master.be is alleen gebonden aan de goede uitvoering van de dienstverlening voor de beveiligde online gegevensopslag als u in eerste instantie en voor de hele duur van de overeenkomst uw verplichtingen nakomt.

Bij gebreke hieraan te voldoen kan SEO-master.be de overeenkomst als verbroken beschouwen of haar verplichtingen opschorten. SEO-master.be verzorgt een eenvoudige dienstverlening betreffende gegevensopslag en terugplaatsing van informaticagegevens. Hierdoor heeft SEO-master.be geen kennis van de inhoud van de informaticagegevens waarover u verklaart de enige verantwoordelijke te zijn.

In geval u een klacht hebt die verband houdt met het niet functioneren van het systeem of met een schadegeval, dient u SEO-master.be hiervan op de hoogte te brengen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen de 72 uren volgend op de datum waarop u kennis hebt genomen van de feiten, op straffe van verval.

In geval van directe of indirecte schade geleden door u blijft de verantwoordelijkheid van SEO-master.be voor schade beperkt tot de grenzen die rechtstreeks te maken hebben met de in deze overeenkomst beschreven verplichtingen. Ten opzichte van derden blijft u zelf verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, buiten genoemde verplichtingen van SEO-master.be

De dienstverlening voor gegevensopslag ontheft u niet van de voorzorg om, indien u dat wenst, een verzekering af te sluiten die het informaticarisico dekt, meer bepaald in geval van het verlies van informaticagegevens.

U staat zelf in voor de naleving van de auteursrechten en intellectuele rechten die aan afbeeldingen en/of logo’s verbonden zijn, en verbindt zich ertoe vooraf ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen ter zake is voldaan. U vrijwaart bij dezen SEO-master.be tegen eventuele rechtsmiddelen die ter zake tegen SEO-master.be zouden worden ingeleid.

Het gebruik van de website en/of van de geleverde goederen is volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. U blijft ter zake de enige verantwoordelijke betreffende de correcte toepassing van de wetgeving. Zo zult u onder meer de wetgeving inzake de handelspraktijken (wet van 14 juli 1991), de privacy en de goede zeden naleven.

U aanvaardt bij deze uitdrukkelijk dat bij niet-naleving van deze bepaling SEO-master.be dit als een grond van verbreking lastens u kan beschouwen.

8. VRIJWARING

Wanneer we worden bedreigd met een procedure of wanneer we worden vervolgd door een derde partij, dient u ons te vrijwaren. We zullen het recht hebben om deel te nemen aan uw verdediging tegen een vordering van een derde partij inzake uw gebruik van de diensten van SEO-master.be , met een advocaat van onze keuze en op onze eigen kosten. U en u alleen zal verantwoordelijk zijn om ons te verdedigen tegen enige vordering.

9. DUUR VAN DE OVEREENKOMST – ONTBINDING – VERNIEUWING

Gratis SEO-master.be-test:

Deze eenmalige SEO-master.be-inspanning is volledig gratis voor één domeinnaam per website of webshop, duurt ongeveer een maand en is zonder verplichting van u of SEO-master.be . Op het einde van de test krijgt u een offerte om de hogere positie in Google aan te houden of nog te verbeteren. Indien u daar verder niet op ingaat, hoeft u verder niets te doen, de test stopt automatisch.

Voor zover de wetgeving inzake het consumentenrecht van toepassing is op deze overeenkomst, zoals bij verkoop via het internet of verkoop buiten de zetel aan een consument die niet optreedt als handelaar, vermeldt dit contract uitdrukkelijk dat van deze overeenkomst kan worden afgezien binnen de termijn van 7 dagen.

10. VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIE

U stemt ermee in en u verzekert dat: (i) uw registratie noch het gebruik van enige diensten van SEO-master.be , noch de wijze waarop u dergelijke diensten van SEO-master.be wilt gebruiken, direct noch indirect een inbreuk vormen op de wettelijke rechten van een derde partij, (ii) u de vereiste bekwaamheid en machtiging bezit voor uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden en voor uitvoering van alle hierin vermelde verplichtingen, (iii) u zorgde voor instelling van de noodzakelijke beveiligingsopties inzake uw domeinregistratiebestand, (iv) u de wettelijke leeftijd bezit om overeenkomsten te sluiten en (iv) u instemt met naleving van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

11. TUSSENPERSONEN

U stemt ermee in dat, indien uw tussenpersoon (bv. uw administratieve contactpersoon, internetserviceprovider, bediende) in uw naam een dienst of diensten aankocht, u niettemin als opdrachtgever bent gebonden door alle voorwaarden, met inbegrip van de voorschriften inzake domeinnaamgeschillen. Uw voortgezet gebruik van onze diensten houdt uw akkoord in met niet door u geautoriseerde acties van uw tussenpersoon. Door gebruik van uw loginnaam, accountnummer of wachtwoord of andere voorgewend optreden voor uw rekening, bevestigt uw tussenpersoon dat hij of zij gemachtigd is om in uw naam een beroep te doen op onze diensten, dat hij/zij is gemachtigd om u te verplichten tot naleving van onderhavige algemene voorwaarden, dat hij of zij u op de hoogte heeft gebracht van deze voorwaarden, en dat hij of zij gemachtigd om in uw naam op te treden. Daarenboven bent u aansprakelijk voor de eventuele fouten gepleegd door uw tussenpersoon.

12. KENNISGEVINGEN EN BETEKENINGEN

Behoudens andersluidende vermelding in de door u ondertekende overeenkomst, zullen alle kennisgevingen aan SEO-master.be , tenzij contractueel anders bepaald, per email dienen te zijn en geadresseerd aan info@SEO-master.be. Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst doen beide partijen keuze van woonplaats op het adres van hun maatschappelijke zetel of van hun vestiging zoals opgegeven in de ondertekende overeenkomst. Geen enkele adreswijziging van de abonnee zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet per aangetekende brief bekend is gemaakt. tenzij in onderlinge overeenstemming anders is bepaald.

13. DEELBAARHEID

U stemt ermee in dat de onderdelen van de onderhavige algemene voorwaarden deelbaar zijn. Indien een voorwaarde geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen gevolgen hebben voor de rest van onderhavige algemene voorwaarden.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

U stemt ermee in dat onderhavige algemene voorwaarden en de voorschriften en gedragscodes die erin zijn vervat of waarnaar wordt verwezen partijen tot wet strekken en dat ze in de plaats komen van alle vorige overeenkomsten en afspraken, schriftelijk en mondeling, ingesteld door gebruik, praktijk, beleid of precedent, inzake het voorwerp van onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een door u geplaatst aankooporder voor de diensten van SEO-master.be

15. OVERDRACHT EN WEDERVERKOOP

Behoudens andersluidende vermelding in de door u ondertekende overeenkomst, zijn uw rechten die voortvloeien uit onderhavige voorwaarden niet overdraagbaar noch wederverkoopbaar. Elke poging door uw schuldeisers om een belang te verwerven in onder deze voorwaarden vallende rechten, via beslaglegging, invordering of anderszins, maken onderhavige voorwaarden en de eventuele overeenkomsten tussen de partijen nietig. U stemt ermee in geen van onze diensten door te verkopen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SEO-master.be

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING

U erkent uitdrukkelijk dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de tussen de partijen geldende overeenkomsten berust bij de rechtbanken van Antwerpen. Partijen komen overeen dat zij kiezen voor de toepassing van het Belgische recht inzake alle conflicten en interpretaties die verband houden met onderhavige overeenkomst.

18. UITVOERBEPERKINGEN

U erkent en stemt ermee in, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, dat u zich niet bezighoudt met de invoer, uitvoer, herinvoer, direct noch indirect, van enig product, met inbegrip van uw producten die diensten van SEO-master.be bevatten of daarvan gebruikmaken, die een inbreuk vormt op de wetten en voorschriften van enige toepasselijke rechtspraak.

Start met chatten
1
Kunnen wij u helpen stijgen in Google?
Hoi!
Kunnen wij jullie helpen?