Privacy

Privacyverklaring

Deze Privacy verklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door SEO-Master met als contactpersoon meneer Stijn Janssen.

“SEO-Master” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “SEO-Master respecteert de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Hij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

SOORT GEGEVENS 

SEO-Master hecht veel belang aan de privacy van zijn gebruikers. Informatie over de algemene werking van SEO-Master is voor iedereen vrij beschikbaar.

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: tracking van gebruik van de website. Zie: “welke cookies gebruiken wij bij SEO-Master?” in dit document voor ons Cookiebeleid.

Gegevens van persoonlijke aard zoals e-mailadres en naam worden verzameld bij registratie op onze nieuwsbrief/ SEO Academy.

SEO-Master kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals:

– zonder registratie: uw IP-adres

– pagina’s die bezocht worden

– locatie

– device name: desktop, tablet, mobile

– device OS

– browser(versie)

Dit maakt het SEO-Master mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

FACTURATIE GEGEVENS

Facturatie gegevens die worden doorgegeven door de gebruiker worden bij het bestellen van een dienst bijgehouden. Dit om de gegevens in een later stadium te gebruiken om een factuur uit te sturen naar de gebruiker.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “SEO-Master” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “SEO-Master” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “SEO-Master” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “SEO-Master” en de gebruiker.

Gebruik gegevens

SEO-Master zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SEO-Master om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren

Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,… met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden

Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming

De levering en facturatie van door u aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

“SEO-Master” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

We doen 100% ons best om uw data te beveiligen.

In geen geval kan “SEO-Master” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

PLAATS VAN  VERWERKING

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.

2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

UW RECHTEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode van 5 jaar die noodzakelijk wordt geacht in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SEO-Master en U.

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

1. Recht van toegang en inzage:

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij kijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht van rechtzetting:

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht om vergeten te worden:

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar stijn@seo-master.be , per post naar Roggekamp 6 Hattem. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan eventuele werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Cookies

Een website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over je surfgebruik en om je online ervaring te optimaliseren. Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen jou en de website sneller en beter verloopt. Dankzij cookies kan een website je voorkeuren opslaan gedurende 1 bezoek of over meerdere bezoeken.

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

COOKIES 

– Analytics: om onze website te verbeteren en je een betere dienstverlening te kunnen bieden analyseren wij op anonieme basis je surfgedrag;

– Sociale media: om je het mogelijk te maken om onze website via je sociale media-accounts te delen met anderen moeten zij je kunnen herkennen;

– Reclame: wij houden bij welke advertenties je hebt bekeken en hoe vaak. Dit laat ons toe de markt beter te begrijpen;

– Targeting: om onze advertenties beter op de noden van de verschillende doelgroepen af te stemmen houden wij je interesses bij;

– Functioneel: functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren:

1. Cookies voor log-in of registratie (als die verwijderd worden bij het einde van de sessie en met geen ander doel gebruikt worden)

2. Beveiligingscookies (bijvoorbeeld om mislukte log-in pogingen op te sporen en bij te houden)

3. Cookies nodig om beeld en geluid af te spelen (als die enkel technische gegevens die verband houden met het afspreken opslaan en de cookie aan het einde van de sessie wordt gewist)

4. Cookies die worden gebruikt voor load balancing

5. Cookies die taal- en presentatievoorkeuren opslaan (als de cookie gewist wordt bij het einde van de sessie of de surfer toestemming geeft voor blijvend opslag)

6. Cookies van social networks die leden van het netwerk in staat stellen om plug-ins te gebruiken op andere websites (als de cookie gewist wordt bij het einde van de sessie en voor niets anders gebruikt wordt).

NEEM CONTACT OP 

Indien u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Bij voorkeur via e-mail: stijn@seo-master.be of via brief: Roggekamp 6, 9051ZJ Hattem.

Start met chatten
1
Kunnen wij u helpen stijgen in Google?
Hoi!
Kunnen wij jullie helpen?